تبلیغات
حسابدار گرگان - پاسخ ۲۹ سوال حسابداری

پاسخ ۲۹ سوال حسابداری

 

نوشته شده توسط:زمان دیلمی نیا

سلام خدمت دوستان گلم


امروز یک مقاله اماده کردم در حد المپیک مطمئنم که به کارتون میاد
واسه خوندنش به ادامه مطلب برید***کارهای مالیاتی خود را به ما بسپارید***

تعدیلات سنواتی چیست ؟

وفق تعریف ذكر شده در استاندارد شما 6 حسابداری با موضوع گزارش عملكرد مالی ، تعدیلات سنواتی چنین تعریف شده است :

تعدیلات‌ سنواتی‌: تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ است‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغییر در رویه‌ حسابداری‌ یا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد . تعدیلات‌ سنواتی‌ ، اصلاحات‌ تكرار شونده‌ معمول‌ و تعدیل‌ براوردهای‌ انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمی‌شود .

تغییر در رویه‌ حسابداری‌ :

برای‌ نیل‌ به‌ خصوصیت‌ كیفی قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ صورت­های‌ مالی ، ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ طی‌ هر دوره‌ مالی‌ و نیز از یك‌ دوره‌ مالی‌ به‌ دوره‌ مالی‌ بعد ضروری‌ است‌. از اینرو، نباید در رویه‌های‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد مگر اینكه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رویه‌ جدید بر رویه‌ پیشین‌، از نظر ارائـه‌ مطلوب‌تر صورت­های‌ مالی‌ واحد تجاری‌، تغییر در رویه‌ حسابداری‌ قابل‌ توجیه‌ باشد یا اینكه‌ تغییر به موجب‌ قوانین‌ آمره‌ یا استانداردهای‌ حسابداری‌ جدید، الزامی‌ شود. یكی‌ از مشخصات‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ تغییر، حاصل‌ گزینش‌ بین‌ دو یا چند روش‌ حسابداری‌ است‌. چنانچه‌ معامله‌ یا رویدادهایی‌ كه‌ از نظر ماهیت‌ با معاملات‌ و رویدادهای‌ قبلی‌ به روشنی‌ متفاوت‌ است‌، لزوم‌ اتخاذ یك‌ روش‌ جدید یا تعدیل‌ روش‌ موجود را ایجاب‌ كند، این‌ اتخاذ یا تعدیل‌ روش‌ تغییر رویه‌ حسابداری‌ محسوب‌ نمی‌شود.

اصلاح‌ اشتباه‌ :

ممكن‌ است‌ در دوره‌­ی جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورت­های‌ مالی‌ یك‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ كشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:
الف‌. اشتباهات‌ ریاضی‌،
ب. اشتباه‌ در بكارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌،
ج‌. تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیت­های‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌،
د. تغییر از یك‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یك‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌، و
ﻫ.. موارد تقلب ‌.
اصلاح‌ این‌ اشتباهات‌ در صورتی‌ كه‌ بااهمیت‌ نباشد، در سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌­ی جاری‌ منظور می‌گردد. در مواردی‌ ممكن‌ است‌ صورت­های‌ مالی‌ منتشر شده‌ یك‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ بااهمیتی‌ باشد كه‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتكای‌ صورت­های‌ مالی‌ مزبور را كاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور كردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلكه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورت­های‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. درنتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌ ناشی از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعكس‌ می‌شود .

1- طبق استانداردهای حسابداری ایران ، یكی از مبانی تهیه صورت های مالی ، مبنای تعهدی است .با ذكر یك مثال در مورد نحوه برخورد با " هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده در پایان سال " ، ضمن تشریح موضوع فوق ، بگوئید مبنای مذكور در كدامیك از صورتهای مالی اساسی كاربرد ندارد .
در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع ( و نه در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد ) شناسایی و در اسناد و مدارك حسابداری ثبت و در صورتهای مالی دوره های مربوط انعكاس می یابند . بسیاری از هزینه ها بر مبنای رابطه مستقیم مخارج تحمل شده با درآمد های تحصیل شده در صورت سود و زیان شناسایی می شوند . شناسایی هزینه آب ، برق و تلفن اسفند ماه كه قبوض مربوط در سال بعد وصول و پرداخت می شوند ، كه برای این گونه هزینه ها باید ذخیره منظور نمود . قابل ذكر است كه در میان صورتهای مالی اساسی ، تنها صورت جریان وجه نقد(كه اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه می كند ) بر مبنای نقدی تهیه می شود

2- مطابق استاندارد شماره 3 حسابداری ایران با عنوان "درآمد عملیاتی " ، شرایط تحقق ( شناسائی ) درآمد ناشی از ارائه خدمات را نام برده و بطور خلاصه توضیح دهید .

زمانی كه بتوان ما حصل معامله ای را كه متضمن ورود جریان های نقدی است را بگونه ای اتكا پذیر اندازه گیری نمود ، درآمد قابل شناسایی خواهد بود .اما ما حصل معامله زمانی به گونه ای اتكا پذیر قابل اندازه گیری است كه كلیه شرایط زیر تحقق یافته باشند : -جریان ورود منافع اقتصادی به درون واخد تجاری محتمل باشد . -مبلغ درآمد بگونه ای اتكا پذیر قابل اندازه گیری باشد . -میزان تكمیل معامله بگونه ای اتكاپذیر قابل اندازه گیری باشد مخارجی كه در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد ،بگونه ای اتكا پذیر قابل اندازه گیری باشد .

3- منظور از رویدادهای تعدیلی و غیر تعدیلی به عنوان رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه چیست؟

رویدادهای تعدیلی : رویدادهای تعدیلی یعنی اینكه شواهدی مبنی بر شرایط موجود درتایخ ترازنامه فراهم می آورد و مستلزم تغیر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است رویدادهای غیر تعدیلی: این دسته از رویدادها بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه هستند و باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود

4- طبق استاندارد شماره 8 حسابداری ایران با عنوان " موجودی مواد و كالا " ، موجودی مواد و كالا را تعریف نموده و شش روش محاسبه موجودی ها و روش های پذیرفته شده عنوان شده در استاندارد را بیان نمائید؟

موجودی مواد و كالا به داراییهایی اطلاق می شود كه : -برای فروش در روال عادی عملیات در واحد نگهداری می شود . -بمنظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار می گیرد . -بمنظور ساخت محصول یا ارائه خدمات خریداری شده و نگهداری می شود . -ماهیت مصرفی دارد و بطور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد مصرف می شود . -شش روش محاسبه بهای تمام شده موجودی ها عبارتند از :

-اولین صادره از اولین وارده -میانگین موزون -شناسایی وی‍‍ژه -اولین صادره از آخرین وارده -خرده فروشی -موجودی پایه و روش های مورد قبول عنوان شده در استاندارد 8 ، روش های اولین صادره از اولین وارده ، میانگین موزون و شناسایی ویژه است و روش خرده فروشی زمانی مورد قبول خواهد بود كه نتیجه به كار بردن آن با نتایج چهار روش ذكر شده مشابه باشد .

5- معیار تشخیص تعمیرات اساسی در مورد دارائی های ثابت را توضیح دهید؟

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارائیهای ثابت به دو دسته تعمیرات اساسی وتعمیرات جزئی تقسیم می شود. تعمیرات اساسی كه به حساب قیمت تمام شده دارائیهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزینه های انجام شده ای است كه معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود(بشرح زیر) به میزان بیش از برآورد قبلی گردد :

الف) افزایش عمر مفید دارائی ب) افزایش كارائی دارائی ج) بهبود اساسی در كیفیت بازدهی دارائی سایر تعمیرات دارائیهای ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی می گردد. اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزینه در حسابها ثبت می گردد.

6- نحوه ثبت درآمد و هزینه های مربوط به سنوات گذشته در حستبداری تعهدی چگونه است ؟

می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )، درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت
های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد

7- مجموعه وظایف اداره دفترداری در فرایند تولید یك سند حسابداری (در حالت تنظیم دستی اسناد ) در نرم افزار نظام نوین مالی ، را شرح دهید؟

1)تائید یا حذف پیش نویس سند : پس از تنظیم پیش نویس سند ، امكان تائید یا حذف سند مربوطه توسط مقام مجاز مشخص شده وجود خواهد داشت .

2)تائید وصول مستندات : پس از طی كلیه مراحل تولید یك سند حسابداری ، پیش از نهایی شدن آن ، اداره دفترداری می بایست كلیه اسناد و مداركی به استناد آنها سند حسابداری مربوط صادر شده است را رویت و در صورت كامل بودن وصول مستندات را تائید نماید .

بدیهی است در صورت ناقص بودن مدارك ، این تائید انجام نگرفته و گزارش های مربوطه بمنظور پیگیری مدارك ارائه خواهد شد .

3)نهایی نمودن ،چاپ ، الصاق روكش سند با مستندات و بایگانی نمودن اسناد حسابداری

4)ارسال اسناد به دستگاه بالاتر در صورت لزوم .

8- با توجه به نحوه گردش عملیات در نرم افزار نظام نوین مالی ، چند وضعیت برای یك سند حسابداری در قسمت " مدیریت وجوه " قابل پیش بینی است ؟ نام برده و دلایل خود را بیان نمائید؟

-تامین اعتبار :در این حالت تعهدی در حال شكل گرفتن است كه بنا بر الزامات قانونی می بایست اعتبار آن وجود داشته و تامین شود . كه می تواند عملیات پرداخت را به دنبال داشته باشد یا خیر. -تشخیص (ثبت كد)

اعتبار : در این حالت ( كه غالبا در خرید های نسیه و معوقه به وقوع می پیوندد ) ، تعهدی كه پیش از آن تامین اعتبار گشته ، تعین و آماده پرداخت می شود . از این حالت نیز می توان در پیگیری استفاده موجود ها و ارتباط آنها با اعتبار خریداری شده نیز استفاده نمود و در پایان سال نیز تعیین نمود كه موجودی پایان سال از محل كدام اعتبارات است .

9- هدف از وجود یا عدم وجود گزینه " تغییر در روش " و همچنین انتخاب " منابع " در قسمتهای ایجاد سوابق كالا و اموال چیست ؟

به دلیل اینكه روش حسابداری حاكم بر عمده دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور تا پایان سال 87 ، روش نقدی بوده و مانع از شناسایی بسیاری از حساب ها به شكل واقعی خود شده اند (مانند : عدم شناسایی موجودی ها ، اموال ، بدهكاران و بستانكاران و....) در نتیجه شناسایی و ایجاد سوابق این اقلام از ابتدای سال جدید در اثر تغییر روش مستلزم اصلاح خالص دارایی های ابتدای دوره است كه انتخاب تغییر روش منتج به صدور سند تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری می شود . انتخاب منابع برای موجودی ها نیز در تشخیص و اصلاح خالص دارایی های ابتدای سال به تفكیك دولتی و شبه تجاری اثرگذار است .

10- در قسمت ایجاد سوابق اموال ، توضیح دهید چرا پس از تعیین قیمت كارشناسی حالت متفاوتی نسبت به زمان وارد نمودن اطلاعات بهای تمام شده یك نوع كالا مشاهده می شود ؟

زیرا زمانی وجود كارشناس و قیمت گذاری اموال توجیه پذیر است كه سوابق اموال در حال استفاده در دسترس نمی باشد. برآورد كارشناس در مورد قیمت اموال و عمر مفید باقی مانده آن ها خواهد بود . نكات زیر قابل تذكر است : -تاریخ كارشناسی به عنوان تاریخ بهره برداری اموال (تاریخ شروع محاسبه استهلاك ) در نظر گرفته می شود . -قیمت كارشناسی به عنوان قیمت جدید اموال در نظر گرفته شده و با این قمیت محاسبه استهلاك انجام می پذیرد . -عمر مفید برآوردی كارشناس از اموال بیش از عمر مفید اولیه آن مال نمی تواند باشد . -اگرروش استهلاك دارایی مورد نظر ( با توجه به قلم مشابه در ماده 151 ق. م .م ) خط مستقیم باشد ، كارشناس عمر مفید جدید برآوردی و اگر روش نزولی باشد ، نرخ جدید را ارائه می دهد . ( روش استهلاك قابل تغییر نیست .

11- تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی را ذكر نمائید ؟

در روش حسابداری نقدی رویداد مالی به هنگام دریافت / پرداخت در حسابها ثبت می گردداما در روش حسابداری تعهدی رویداد مالی علاوه بر موقع دریافت / پرداخت در هنگام ایجاد تعهد نیز ثبت می شود. در روش حسابداری نقدی هدف از تهیه صورتهای مالی صرفاً ارائه اطلاعات در باره دریافت و پرداخت ها وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد لیكن در روش حسابداری تعهدی ثمره غایی امكان پذیر ساختن سنجش عملكرد سازمان و موسسه می باشد كه این كار را با شناسائی و اندازه گیری آثار مالی عملیات ، معاملات و رویدادهای مالی در دوره تحق آنها به انجام می رساند. در این روش اطلاعاتی در مورد دارائیها و بدهیها ی یك سازمان و تغییرات آن جمع آوری می شود كه با حسابداری دریافت و پرداخت این اطلاعات به هیچ وجه قابل تامین نمی باشد.

12- صورت مغایرت بانكی باید توسط واحد صدور چك تهیه شود یا واحد صدور اسناد حسابداری چرا؟

هیچكدام زیرا بدلیل لزوم افزایش كنترلهای داخلی ضروری است صورت مغایرت بانكی توسط یكی از كاركنان امور مالی به استثنائ اشخاصی كه مسئولیت صدور چك یا
صدور سند حسابداری را دارند زیر نظر مدیر امور مالی تهیه شود .

13- انواع روشهای نگهداری حساب موجودی كالا را با توجه به سرفصل حساب مربوطه ذكر نمائید ؟

1- روش دائم با استفاده از سرفصل موجودی كالا ( طبقه بندی در سرفصل اقلام ترازنامه ای )

2- روش ادواری با استفاده از سرفصل خرید كالا ( طبقه بندی در سرفصل اقلام سود وزیان )

14- انواع طبقه بندی اقتصادی هزینه ها را با توجه به سرفصل مربوطه ذكر نمائید ؟

طبق دستورالعمل وزارت دارائی طبقه بندی اقتصادی هزینه ها در 7 فصل بشرح ذیل می باشد:

1- هزینه های جبران خدمت كاركنان

2- استفاده از كالا وخدمات

3- هزینه های مالی و اجاره

4- یارانه

5- كمك های بلاعوض

6- رفاه اجتماعی

7- سایر هزینه ها

15- حداقل چهار نوع روش استهلاك را با ذكر نحوه استهلاك نرم افزار بیان نمائید؟

1- روش خط مستقیم 2- روش نزولی مضاعف 3- روش مجموع سنوات 4- روش آحاد تولید روش استهلاك نرم افزار بصورت مستقیم و 5 ساله می باشد.

16- انواع روشهای نرخ گذاری كالاهای صادره از انبار را با توجه به تاثیر آن بر اقلام سود وزیان و ترازنامه بیان نمائید؟

1- روش فایفو2- روش میانگین موزون ( متحرك و ثابت )3- ارزشیابی ویژه روش های فایفو و ارزشیابی ویژه باعث می شود هزینه قیمت تمام شده ( اقلام سود وزیانی ) و موجودی پایان دوره ( اقلام ترازنامه ای ) بصورت واقعی نشان داده شود.

17- هزینه تعمیرات اساسی اموال به چه حسابی منظور می گردد و مبنای تشخیص اینكه هزینه های انجام شده، هزینه جزئی است یا هزینه تعمیرات اساسی را نام ببرید ؟

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارائیهای ثابت به دو دسته تعمیرات اساسی وتعمیرات جزئی تقسیم می شود.تعمیرات اساسی كه به حساب قیمت تمام شده دارائیهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزینه های انجام شده ای است كه معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود(بشرح زیر) به میزان بیش از برآورد قبلی گردد :

الف) افزایش عمر مفید دارائی ب) افزایش كارائی دارائی ج) بهبود اساسی در كیفیت بازدهی دارائی سایر تعمیرات دارائیهای ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی می گردد. اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزینه در حسابها ثبت می گردد

18 - اجزائ مجموعه كامل صورتهای مالی را طبق استانداردهای حسابداری ایران ذكر نمائید ؟

-1 تراز نامه 2 - صورت سود و زیان 3- صورت سود وزیان جامع 4 - صورت جریان وجوه نقد5 - یادداشتهای توضیحی

19كنترلهای داخلی را با ذكر چهار نمونه تعریف كنید ؟

مجموعه ای از فرآیندها ، روشها ، دستورالعملها و مقررات و موانع و ...... كه به منظور حفاظت از دارائیها ، افزایش كارائی ، افزایش سود ، كاهش هزینه ، جلوگیری از تبانی ، سرقت ، كاهش بازده ، كاهش ضایعات و ................ ........ تدوین می گردد كنترلهای داخلی می نامند .

برای مثال تقسیم كار و تفكیك وظایف ، استفاده از فرم های دارای سریال دار، و نگهداری وجوه در گاو صندوق و كنترل ورود و خروج افراد و كالا از جمله این موارد است . -

20 - واحد حسابداری مدیریت را تعریف كنید ؟

واحد حسابداری مدیریت كه بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت هر سازمان را تشكیل میدهد را می توان فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، تجمیع ، تجزیه تحلیل ، تهیه و تفسیر و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه ریزی ، ارزیابی و كنترل عملیات یك سازمان تعریف كرد. حسابداری مدیریت ابزاری است جهت حصول اطمینان از استفاده بجا و مناسب منابع و برقراری سیستمی برای حساب دهی در مقابل ان . به بیانی ساده حسابداری مدیریت ، حسابداری فعالیتهای برنامه ریزی ، كنترل و تصمیم گیری یك سازمان است .

21 - درامد عملیاتی را تعریف كنید ؟

درامد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جزئ موارد مرتبط با اورده صاحبان سرمایه ،‌كه از فعالیتهای اصلی و مستمر واحدهای تجاری ناشی شده باشد . و شامل موارد ذیل می باشد :1- فروش كالا2- ارائه خدمات 3- استفاده دیگران از دارائیهای واحد تجاری

22 - رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه را با ذكر انواع ان تعریف كنید ؟

رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه رویدادهائی مطلوب و نامطلوبی است كه بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ می دهد. و به دوگروه رویدادهای تعدیلی و رویدادهای غیر تعدیلی طبقه بندی می گردد.رویدادهای تعدیلی مستلزم تغیر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است رویدادهای غیر تعدیلی باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود.

23 - طبقات جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد را نام ببرید ضمناً پرداخت نقدی طی دوره بابت مزایای پایان خدمت كاركنان در صورت جریان وجوه نقد تحت كدام سر فصل طبقه بندی می گردد؟

طبق استاندارحسابداری شماره 2 ، جریانه
ای نقدی در صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه بشرح ذیل طبقه بندی می گردد :1- فعالیتهای عملیاتی 2- بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی 3- مالیات بر درآمد4- فعالیتهای سرمایه گذاری5- فعالیتهای تامین مالی پرداخت نقدی طی دوره بابت مزایای پایان خدمت كاركنان تحت سر فصل « فعالیتهای عملیاتی » طبقه بندی می گردد.

24 - تغیر در عمر مفید ، ارزش اسقاط و روش استهلاك دارائی ثابت مشهود آیا تغییر در روش می باشد ؟

اصولاً اثار تغیر در روش چگونه در صورتهای مالی منعكس می شود؟خیر تغیرات مذكور تغیر در برآورد است تغیر در روش از طریق اصلاح و تعدیل مانده حسابهای اول دوره ذی ربط در صورتهای مالی منعكس می گردد.

25 - سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد در صورت جریان وجه نقد چكونه ارائه می شود؟

این اقلام به عنوان یكی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد در صورت حریان وجوه نقد منعكس می شود.

26 - نحوه ثبت اسناد درآمد و هزینه مربوط به سنوات گذشته در حسابداری تعهدی چگونه است؟

می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )، درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد .

27 - حساب های مستقل را تعریف و نحوه برخورد نظام نوین مالی با حساب های مستقل را بیان كنید؟

ایجاد و نگهداری مجموعه حسابها ، با سر فصلهای جداگانه برای هریك از انواع منابع ومصارف فعالیتهای مالی مرتبط با هم كه به منظور خاصی دریافت وپرداخت میشوند كه به آن اصطلاحاً حسابهای مستقل برای وجوه مستقل می گویند. به عبارت دیگر فعالیتهای مالی مرتبط با هم كه دارای شرایط ذیل باشند تشكیل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل را می دهند:

28- نحوه یستن حساب های موقت در نظام نوین مالی را تشریح کنید؟

می دانیم حساب های موقت شامل حساب های درآمد تحقق یافته و هزینه های تحمل شده هستند . لذا این دو حساب را باید در دو گروه فعالیتهای دو لتی و شبه تجاری طبقه بندی و سپس اقدام به بستن آن ها نمود .در فعالیتهای دولتی ،درآمد عبارت است از " اعتبارات دریافتی از دولت " که این حساب با حساب " نغییر در خالص داراییها د دولتی بسته می شود یعنی :اعتبارات دریافتی از دولت – هزینه ای(بدهکار) و تغییر در خالص داراییها ی دولتی (بستانکار ) می شوند .در مورد هزینه هایی که از محل اعتبارات جاری متحمل شده اند نیز باید گفت که حساب تغییر در خالص درایی های دولتی (بدهکار ) و حساب هزینه(بستانکار) خواهد . مانده بستانکار حساب تغییر در خالص داراییهای دولتی بیانگر سود (افزایش در خالص دارایی های دولتی) و مانده بدهکار آن بیانگر زیان (کاهش در خالص دارایی های دولتی ) خواهد بود .افزایش یا کاهش خالص دارایی های دولتی ( سود یا زیان ناشی ار فعالیت های دولتی ) با حساب خالص دارایی های انباشته پاین سال دولتی بسته خواهد شد .

در فعالیت های شبه تجاری ، درآمد شبه تجاری معادل درآمد اختصاصی مرکز خواهد بود که با حساب تغییر در خالص دارایی ها ی شبه تجاری بسته خواهد شد .هزینه هاییکه به عنوان هزینه های شبه تجاری ظبقه بندی شده اند ، با حساب تغییر در خالص دارایی های شبه تجاری بسته خواهند شد . مانده این حساب که بیانگر سود یا زیان ناشی از فعالیتهای شبه تجاری است با حساب خالص دارایی های انباشته پایان سال بسته خواهد شد .

29 - نحوه ثبت هزینه های تحقق یافته که در سنوات آتی پرداخت می شود را تشریح کنید؟

هزینه هایی که تحقق یافته اند و قرار است در سال آتی پرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود :- هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی بوده که در این حالت به حساب بستانکاران خواهد رفت هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده وکه در این حالت باید به حساب ذخایر منظور شوند .قابل ذکر است که در سال آتی و در زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب های فوق باید تصفیه شوند .What is a heel lift?
جمعه 17 شهریور 1396 12:56 ق.ظ
A person essentially lend a hand to make significantly posts I would
state. This is the very first time I frequented your website page and
up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual put up incredible.

Fantastic process!
How do you prevent Achilles tendonitis?
جمعه 23 تیر 1396 06:55 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out a
lot. I'm hoping to offer one thing back and aid others such as you aided me.
std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 09:47 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا واقعا کار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک
خواهد را خوب به پر کسانی که معافیت.

که شما که می توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
لاین بلاگ
چهارشنبه 25 شهریور 1394 08:17 ق.ظ
با ساخت وبلاگ در سیستم لاین بلاگ روزانه بیش از هزاران نفر بازدید داشته باشید.....
فقط کافیست مطالب خود را در لاین بلاگ نیز انتشار دهید

پس همین حالا وبلاگت رو روی لاین بلاگ بساز
www.lineblog.ir

دوستان زیادی توی لاین بلاگ وبلاگ دارن
تو هم به جمع اونا بپیوند
بانک وبلاگ های ایرانی
دوشنبه 23 شهریور 1394 07:46 ب.ظ
با ثبت وبلاگ خود در بزرگترین بانک وبلاگ های ایرانی بازدید خود را چندین برابر کنید..
نیوشا
دوشنبه 23 شهریور 1394 12:25 ب.ظ
من مدیر سایت لینوکس وب با بازدید بسیار بالا هستم و از اکثر وبلاگ نویسان دعوت میکنم که به وب سایت من سر بزنن پیشنهاد فوق العاده و باور نکردنی براشون دارم به امید دیدار
ترنم
دوشنبه 23 شهریور 1394 10:25 ق.ظ
دوست جونم خیلی دوست دارم با هم همکاری داشته باشیم وبلاگت خیلی دوست دارم خوشحال می شم به وبلاگ من هم سر بزنی مطمدن باش ضرر نمی کنی منتظرتم ستاره بچینی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر